vBulletin counter

Kur’an Okumaya Başlamadan Önce Okunan Dua

Bismillâhir-rahmânir-rahıym.

Allâhümme bilhakkı enzeltehû ve bilhakkı nezel. Allâhümme azzım rağbetî fiyhi. Vec’alhü nûran libasarî ve şifâen li sadrî. Allâhümme zeyyin bihî lisânî ve cemmil bihî vechî. Ve kavvi bihî cesedî verzuknî tilâvetehüü alâ tâ’atike ânâelleyli ve etrâfennehâri vahşurnî meannebiyyi Muhammedin sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem ve âlihil aĥyâr. Neveytü kırâete’lkur’ânili rızâi’r-rahmâni ve tenviyri kubûri ehli’l-iymâni ve rûhi şemsi seyyidi’l-enbiyâi ve kameri’l-murseliyne seyyidinâ Muhammedin aleyhi salavâtü’r-rahmâni ve tardiş-şeytâni ve iskâtı’ž-žünûbi ve kabûli’t-tevbeti ve refı’d-derecâti mine’n-niyrani ve bekâi’l-iymâni ve likâi’r-rahmâni bi rahmetike yâ erhame’r-râhımiyne ve’l-hamdü lillâhi rabbi’l-âlemiyn. Meali: “Allahım, inzal ve nazil kıldığın Kur’an hakkı için, Allah’ım Kur’an’a karşı rağbetimi arttır, gözlerime Kur’an’ı ışık yap, göğsüme Kur’an’ı şifa yap. Allah’ım, Kur’an’la dilimi zinetlendir, yüzümü güzelleştir ve vücudumu da Kur’an’la kuvvetleştir. Okumasını emrin üzerine rızıklandır, gece ve gündüz Kur’an okumamı nasip et ve beni Resulü Ekrem ile O’nun en seçkin âl ve ashabıyla birleştir.” Kur’an bütün kitaplardan üstündür ve onun mûcizeliği ebedîdir. Tevrat, Zebur, İncil kitapları ile kıyas edilemeyecek derecede üstünlüğü ve ebedîliği vardır.

Kur’an insanın istiklâl ve hürriyet içinde yaşamasını te’min etmiş ve insanlara adalet üzerine yürümelerini emretmiştir. Kur’an, âyetleri değiştirilmeden muhafaza edilen tek mukaddes bir kitaptır. Kur’an, Hz. Mühammed (s.a.) Efendimize verilen sonsuz bir mucizedir. Kur’an-ı Kerim diğer semavî kitaplar gibi, yalnız bir zümreyi değil, bütün insanlığı alâkadar etmektedir. Kur’an-ı Kerim bütün ilimleri kapsamış, kuru yaş ne varsa hepsinden bahsetmiştir. Hz. Âdem’le başlayan din, Kur’an’la tamamlanmıştır.

Nasıl gelmişse, öylece sadeliğini korumuş ve kıyamete kadar da koruyacağı hakkında Cenab-ı Hak tarafından te’minat verilmiştir. Kur’an-ı Kerim inmeden önce haksızlık ve tecavüzler
artmış; zulümler almış yürümüştü. Ancak Kur’an-ı Kerim’in koyduğu hükümlerle insanlık hakları dünyaya ilân edildi. Eşitlik prensipleri sağlandı. Hülâsa: Kur’an hepimizin dayanacağı ve öğütlerinden
faydalanacağı ilâhi bir kitaptır. Buna hürmet Allah’a hürmettir. Kur’an, dünyada bizim şifa depomuz, âhirette de şefaat kaynağımızdır. Bundan şifalanmayan ve buna inanmıyan kıyamette bunun hasretini ve pişmanlığını çekecektir. Kur’an ruhumuzun ve gönlümüzün cilâsıdır.

Ekleyen | Ekim 4, 2011 at 8:37 am | Yorum Yapılmamış | Dualar | Etiketler:

Yazar Hakkında:

admin

Yorumlar